Gwarancja i Reklamacje

 
 
1. Na wszystkie zamówione produkty w Sklepie przysługuje min. 24-miesięczna lub 36-miesięczna gwarancja producenta. Gwarancja zostaje udzielona przez Sklep na warunkach określonych poniżej.
2. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu przez Kupującego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu.
3. Gwarancja na zakupiony produkt zostaje udzielona przez Sklep jak i przez producenta danego wyrobu, który wytworzył dany produkt – zwanego dalej „Producentem”.
4. Gwarancja obejmuje powstałe z winy Producenta wady fabryczne produktów. Za wady fabryczne uważa się: zastosowanie wadliwych materiałów, błędy powstałe podczas procesu produkcyjnego i błędy konstrukcyjne, a także uszkodzenia powstałe przed przekazaniem produktu do dyspozycji Kupującego.
5. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
- uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, zmian lub napraw produktu;
- uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Producenta;
- uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu;
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, bardzo niskie temperatury oraz inne klęski żywiołowe)
- konserwacji i czyszczenia produktów, a także wymiany bezpieczników, baterii
- odbarwień powierzchni lakieru
- naturalnych niewielkich odkształceń płaszczyzny taśmy aluminiowej, lameli drewnianych i powierzchni tkanin
- produktów przecenionych, jako niepełnowartościowe
6. Sklep arolety.pl oferuje możliwość zamawiania próbek materiałów z których wykonywane są produkty. Nie ma możliwości reklamacji produktu ze względu na odmienną kolorystykę od tej zamawianej na stronie internetowej sklepu. Odwzorowanie kolorów czy wzoru na ekranie może różnić się od oryginalnego koloru materiału - nie jest to podstawą reklamacji.
7. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, w ciągu 14 dni od daty jej zauważenia.
8. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później niż przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.
9. Warunkiem przyjęcia reklamacji produktu i wykonania naprawy gwarancyjnej jest weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady fabrycznej produktu przez Sklep.
10. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne winne być zgłaszane drogą pisemną na adres: biuro@arolety.pl
11. Przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia skutkuje nadaniem jej indywidualnego numeru porządkowego. Numerem tym należy się posługiwać w trakcie rozpatrywania reklamacji.
12. Koszty związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu gwarancji, w tym koszty dostarczenia produktu do biura Sklepu arolety.pl i odebrania produktu z biura Sklepu arolety.pl, w tym produktu naprawionego lub wolnego od wad, koszty wyjazdu ekipy serwisowej w wysokości 300 zł za pierwszy i po 200 zł za każdy następny dzień pracy ekipy ponosi Kupujący, w wypadku nieuznania reklamacji. W wypadku przeciwnym koszty ponosi Sklep. Sklep ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu wyłącznie od chwili dostarczenia produktu do siedziby Sklepu arolety.pl lub przekazania go ekipie serwisowej.
13. Odesłanie wadliwego produktu do Sklepu może się odbyć jedynie za jego uprzednią zgodą. Przesyłki winny być oznakowane numerem reklamacji.
14. Sklep zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego dodatkowych informacji związanych z reklamowanym produktem.
15. Realizacja zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić przez:
- naprawę reklamowanego produktu;
- wymianę reklamowanego produktu;
- zwrot kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość kwoty, jaką zapłacił Kupujący nabywając reklamowany produkt. Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji zgłoszenia reklamacyjnego niż wyżej wymienione, a także ich łączenie.
16. Sklep arolety.pl, według wyboru Kupującego, wymieni produkt na nowy lub dokona zwrotu równowartości ceny produktu jeżeli:
- w okresie gwarancji dokonano trzech napraw gwarancyjnych tego samego produktu, a produkt nadal wykazuje wadę fabryczną uniemożliwiającą jego eksploatację;
- usunięcie wady fabrycznej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
17. Kupujący zobowiązany jest udostępnić produkt w sposób uzgodniony ze Sklepem, w celu dokonania weryfikacji i potwierdzenia istnienia wady fabrycznej zgodnie z pkt. 8 Gwarancji i Reklamacji, a także umożliwienia wykonania naprawy gwarancyjnej, która w zależności od rodzaju stwierdzonej wady fabrycznej może zostać zrealizowana na miejscu u Kupującego lub u Producenta. Decyzja o sposobie załatwienia reklamacji należy wyłącznie do Sklepu, jednakże Kupujący ma prawo do niewyrażenia zgody na interwencję ekipy serwisowej. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanego produktu do siedziby Sklepu.
18. Sklep ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.
19. Wszystkie wadliwe produkty lub ich części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Sklepu.
20. Odpowiedzialność Sklepu za wady fabryczne produktu nie może przekroczyć jego wartości zakupu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w następstwie wady fabrycznej produktu, takie jak naprawa szkody, utrata zysku i inne.
21. W przypadku bezpodstawnego wezwania Sklepu do naprawy gwarancyjnej, wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Kupujący.
22. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
23. Zakup produktu w Sklepie przez Kupującego oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków Gwarancji i Reklamacji.

 

ZWROTY

 
1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, iż nie został rozpakowany z oryginalnego opakowania, nie był używany ani w żaden sposób zniszczony. Kupujący w zaistniałej sytuacji otrzyma zwrot kwoty wartości danego produktu według ceny zakupu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 14 dni przelewem bakowym na podany numer rachunku bankowego. Rezygnację z zamówienia należy złożyć pisemnie. Kupujący odsyła zakupiony towar na własny koszt.
2. Zwrotom nie podlegają towary nieprefabrykowane wyprodukowane według zindywidualizowanej specyfikacji Kupującego (wszystkie produkty zamawiane wg indywidualnego wymiaru czy materiału). Towary te są produkowane w pojedynczych egzemplarzach i według indywidualnych ustaleń z Kupującym (produkcja dedykowana dla zamawiającego).